Skolhälsovård

Skolsköterska Susanne Edeblom finns på skolan måndag till fredag.

Öppen mottagning: måndag-fredag kl 10.00-11.30

Kontakt: 08-508 47 318 och susanne.edeblom@stockholm.se

Skolhälsovårdens arbete

Skolhälsovården arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder såsom vaccinationer, tillväxt-, syn- och hörselkontroll samt rådgivning.  När ditt barn börjar skolan tar skolhälsovården över efter barnhälsovården. Tillsammans med skolledning, specialpedagoger med flera ingår skolsköterskan i skolans elevhälsoteam. Syftet är att verka för en god fysisk, psykisk och social miljö för skolans elever.

Skolläkare Barbro Forsström Bransome arbetar på skolan ungefär varannan tisdag ojämna veckor. Då träffar vi i första hand förskoleklasselever samt elever i åk 1 med vårdnadshavare. Skolläkartid bokas via skolsköterskan.

Skolhälsovårdens insatser mellan förskoleklass och årskurs 6

Förskoleklass/höstterminen årskurs 1

En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för vår planering.

  • Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling samt screenar den finmotoriska utvecklingen och elevens syn.
  • Barn och vårdnadshavare träffar skolläkaren.
  • Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund.

Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat.

Årskurs 1

  • Hörseln kontrolleras av särskild hörselsköterska.

Årskurs 2

  • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen.

Årskurs 4

  • En hälsouppgift tas in från vårdnadshavaren.
  • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen samt gör ryggkontroll.
  • Eleven fyller i en hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.

Årskurs 5

  • Flickor erbjuds HPV- vaccinationer (2 st).

Årskurs 6

  • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen samt gör ryggkontroll.

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Vårdguiden

 

Dela: