Sköndals skolor

Våra lärmiljöer

Sköndals båda skolor – Sandåkraskolan och Sköndalsskolan – bildar tillsammans Sköndals skolor.
Båda skolorna verkar för att ha goda lärmiljöer – både ute och inomhus. Skolorna har tillgång till skolgårdar som inbjuder till lek och samvaro. Fotbollsplanerna intill skolorna möjliggör olika sporter samt skridskoåkning vintertid. I uteförråden finns material som används både på raster och under fritidshemstid. Lokalerna som till viss del är kulturmärkta är utrustade med interaktiva skrivtavlor, datorer och iPads. Skolorna har välutrustade bibliotek, slöjdsalar, musiksalar, gymnastiksal/idrottshall och egna tillagningskök.

Fokus på lärande och vad som gör skillnad för våra elevers lärande!

I skolornas verksamheter pågår ständigt olika utvecklingsprojekt. Stor vikt läggs vid att utveckla verksamheterna och bedriva ett aktivt kvalitetsarbete. Vi arbetar för att hålla oss uppdaterade på forskning och styrdokument samt att använda oss av ett vetenskapligt förhållningssätt i skolornas alla verksamheter.

Elevers resultat följs upp och analyseras och ligger till grund för olika insatser och åtgärder. Skolorna arbetar ständigt för att bredda repertoaren och hitta säkrare redskap för att möta elevers olika behov.

Skolor i samverkan

I Sköndals skolor arbetar olika personalkategorier sida vid sida för att både öka tryggheten för och kunskapen om eleverna. De båda skolornas personal samverkar på en mängd olika sätt över skolgränserna genom gemensamma fortbildningsinsatser, möten där man lär av varandra osv. För att öka likvärdighet i synen på elevers kunskaper sker gemensam rättning av elevernas nationella prov. Båda skolorna har skolråd för elever, vårdnadshavare och personal. Råden samverkar genom att till exempel erbjuda Sköndals föräldrar föreläsningar.

Trygghet, tillit och trivsel

Vi arbetar hela tiden för att öka trivsel och trygghet i alla våra verksamheter. Eleverna möts i olika konstellationer för att lära känna varandra bland annat när vi firar våra traditioner. Vår förhoppning är att när eleverna slutar hos efter årskurs sex ska de ha en god självkänsla, tillit till sin förmåga att lära samt lust och nyfikenhet för att lära mer!

Dela: